ساعت حضور پزشکان

پزشکان کلینیک در
دو نوبت صبح و عصر
در کلینیک حضور دارند

برای اطلاعات بیشتر با
شماره های پذیرش تماس بگیرید
66-64 50 225 3

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنج شنبه

خانم دکتر حسینی

خانم دکتر حسینی

خانم دکتر حسینی

خانم دکتر حسینی

خانم دکتر حسینی

خانم دکتر حسینی

آقای دکتر ملکی

آقای دکتر ملکی

آقای دکتر ملکی

آقای دکتر ملکی

آقای دکتر ملکی

آقای دکتر ملکی

 

خانم دکتر جنیدی

خانم دکتر جنیدی

خانم دکتر جنیدی

خانم دکتر جنیدی

 

آقای دکتر فقیهی

 

 

آقای دکتر فقیهی

 

 

 

 

 

 

 

خانم دکتر اژدری